Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Usługi

Przetarg nr 2018-749 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie usługi serwisowej obejmującej:
kompleksowy przegląd techniczny, naprawę i konserwację układów klimatyzacji i wentylacji Bloku Operacyjnego w Nowym Szpitalu w Skwierzynie wraz z czyszczeniem i dezynfekcją central, kanałów, stropów laminarnych, wymianą wszystkich filtrów, regulacją i wykonaniem właściwych testów i pomiarów czystości, sprawności oraz skuteczności układów klimatyzacji i wentylacji.
Zmiany w przetargu:

 Zmiana nr 1 z dnia 25.06.2018r. 

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 29.06.2018r. w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowe należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  29.06.2018  r. do godziny: 10:00

Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie kompletnego skanu pocztą elektroniczną na adres:. mkwasiborska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godziny: 10:00. Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70 653 Szczecin, w terminie do dnia 26.06.2018 r. do godziny: 10:00 .

Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie kompletnego skanu pocztą elektroniczną na adres:. mkwasiborska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 26.06.2018 r. do godziny: 10:00. Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.
Data rozpoczęcia:
2018-06-15
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital im. dr nauk medycznych
Radzimira Śmigielskiego
ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna,


Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
3 tygodnie od podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Termin związania z ofertą to 45 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena, tel.: 41 240 30 03; e- mail:
mkwasiborska@nowyszpital.pl;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Sobczyńska,
tel. kom.: 501 429 748; e- mail: msobczynska@nowyszpital.pl

Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 29 czerwca 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie.

powrót