Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2012-18 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie prac remontowych w obiektach szpitalnych w Nakle nad Notecią

Zadanie pierwsze: "Remont dachu papowego z naprawą kanałów wentylacyjnych i opierzenia na budynku byłej pralni w Nakle" – zakres prac załącznik nr 1,
Zadanie drugie: "Remont dachu papowego oraz naprawa kanałów wentylacyjnych ceramicznych wraz z opierzeniem na budynku głównym szpitala w Nakle" – zakres prac załącznik nr 2,
Termin i miejsce składania ofert:
Upływa dnia 22.06.2012r. o godz. 9.00

Ofertę w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z napisem:
„Remont dachu papowego z naprawą kanałów wentylacyjnych i opierzenia na budynku byłej pralni w Nakle" oraz "Remont dachu papowego oraz naprawa kanałów wentylacyjnych ceramicznych wraz z opierzeniem na budynku głównym szpitala w Nakle", należy złożyć w siedzibie NZOZ „Nowy Szpital Sp. z o. o.” w sekretariacie , lub przesłać na adres Zamawiającego:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” Sp. z o. o.”
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Mickiewicza 7

Oferta powinna określać:
• cenę brutto wykonania robót budowlanych, z podaniem rodzaju papy,
• warunki płatności,
• okres gwarancji,
• termin realizacji.

Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” Sp. z o. o.”
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Mickiewicza 7
Kryterium wyboru oferty:
Oferty oceniane będą przez Komisję następująco:

1. Kryterium cena

najniższa cena złożonych ofert / cena oferty x 0,8 x 100 = A

2. Kryterium czas realizacji

najkrótszy czas realizacji złożonych ofert / czas realizacji oferty x 0,2 x 100 = B

( oferowane czasy realizacji przeliczone zostaną na dni kalendarzowe do wyliczenia powyższego kryterium )

3. Ocena oferty

A + B = C

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów C. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.
Termin związania ofertą:
Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni licząc od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Bogusław Dobiała tel. 515148860

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 22.06.2012r. o godz. 09:30 w pomieszczeniu Koordynatora ds. technicznych nr 11 na I piętrze w budynku Przychodni Specjalistycznych w Nakle nad Notecią przy ul. A. Mickiewicza 7
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót