Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-785 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU
Zmiany w przetargu:

 Zmiana nr 1 z dnia 30.01.2019 r.

 W załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy - usunięto zapisy mówiące o rozbiciu ceny na poszczególne etapy.

 

  Zmiana nr 2 z dnia 01.02.2019 r.

 W załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy - zastosowano podział ceny oferty odpowiednio na dwa zakresy:

 W tym:

  1. Część przedmiotu zamówienia w zakresie budynku głównego szpitala i budynku płucno- zakaźnego (Budynki objęte dofinansowaniem w ramach Projektu UE).
  2. Część przedmiotu zamówienia w zakresie budynku administracyjno – biurowego i budynku anatomii – prosektorium (Budynki nieobjęte dofinansowaniem w ramach Projektu UE).
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 06.02.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 06.02.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2019-01-29
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie.


Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
30 dni od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 502 054 739; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Przetargu

Załącznik nr - Oferta

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załacznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 Załączniki do SOPZ:

   Załącznik nr 1 do SOPZ – DECYZJA NR 149/2018 z dnia 26-03-2018r. o pozwoleniu na budowę

Załącznik nr 2 do SOPZ -PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY),

Załącznik nr 3 do SOPZ- PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK PŁUCNO - ZAKAŹNY),

Załącznik nr 4 do SOPZ - PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK ANATOMII-PROSEKTORIUM),

Załącznik nr 5 do SOPZ- PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I GOSPODARCZY),

Załącznik nr 6 do SOPZ - Przedmiary robót z lutego 2018r.

Załącznik nr 7 do SOPZ- PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO – XI;, załącznik do DECYZJI STAROSTY ŚWIECKIEGO NR 650/2017  z dnia 10-10-2017 o pozwoleniu na budowę „Przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego wraz z blokiem porodowym w budynku szpitala, zlokalizowanego na terenie działki nr 854/17 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto, w zabudowie usług zdrowotnych”

Załącznik nr 8 do SOPZ– Audyt Energetyczny; autor Janusz Szymczyk, data opracowania styczeń 2018r.

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót