Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-783 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE”
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 28.01.2019 r.

W załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy, usunięto zapis:

"Jako integralną część formularza ofertowego załączam kosztorys prac remontowych metodą szczegółową".

 

Zmiana nr 2 z dnia 29.01.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 04.02.2019 w związku z powyższym:

 Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital HoldingS.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 04.02.2019 r. do godziny 12:00

 Zmiana nr 3 z dnia 29.01.2019 r.

Zmianie ulega zapis pkt 8 lit. a) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 01.02.2019 r. do godziny 10:00 Zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl.

 Zmiana nr 4 z dnia 01.02.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 07.02.2019 w związku z powyższym:

 Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital HoldingS.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 07.02.2019 r. do godziny 12:00

 Zmiana nr 5 z dnia 01.02.2019 r.

Zmianie ulega zapis pkt 8 lit. a) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 05.02.2019 r. do godziny 10:00 Zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 30.01.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 30.01.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2019-01-22
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27,
87-200 Wąbrzeźno

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
30 dni od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 502 054 739; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl ;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. kom.: 798 038 436; e-mail: kkwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Przetargu

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załacznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówiania

Załącznik nr 1 do SOPZ – Projekt Budowlany objęty Decyzją NR 128/2017 z dnia 16 czerwca 2017r.  zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku A – pawilonu szpitalnego oraz budynku LABORATORIUM na działkach 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŻNIE ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, kategoria obiektów XI, autor opracowań mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski; Budynek A - PAWILON SZPITALNY,

Załącznik nr 1.1 do SOPZ -  Projekt BUDOWLANY – ZMIENIAJĄCY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW Zarządzanych przez Nowy Szpital w Wąbrzeżnie Sp. zo.o. Budynek „C” LABORATORIUM załącznik do decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę AB 6740 128 2017 z dnia 28 listopada 2017r.

Załącznik nr 2 do SOPZ-Decyzja NR 128/2017 z dnia 16 czerwca 2017r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku A – pawilonu szpitalnego oraz budynku C-LABORATORIUM na działkach 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 3  do SOPZ - Postanowienie Nr ZN/180/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. oraz Nr ZN/388/2017 z dnia 8.11.2017r.Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku A – pawilonu szpitalnego oraz C – Laboratorium na działkach nr 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 4 do SOPZ-  PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŻNIE ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, kategoria obiektów XI, autor opracowań mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski;Budynek D- PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA,

Załącznik nr 5 do SOPZ-  Decyzja NR 223/2017 z dnia 28 listopada 2017r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku D – PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ na działce nr 1-584/2 przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 6 do SOPZ - Postanowienie Nr ZN/387/2017 z dnia 8.11.2017r.Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku D – PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 7 do SOPZ - AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU C – LABORATORIUM; Numer opracowania Nr 74/2017 autor opracowania mgr inż. Marcin Domińczyk,

Załącznik nr 8 do SOPZ - AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU D – PRZYCHODNIA REJONOWA SPECJALISTYCZNA; Numer opracowania Nr 73/2017 autor opracowania mgr inż. Marcin Domińczyk,

Załącznik nr 9 do SOPZ -  PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH; KATEGORIA OBIEKTU  BUDOWLANEGO – XI; AUTORZY PROJEKTU: branża architektoniczna mgr inż. arch. Tomasz Cenarski, Ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż. Stanisław Grudzień, data opracowania lipiec 2017

Załącznik nr 10 do SOPZ -  DECYZJA STAROSTY WĄBRZESKIEGO NR 173/2017  z dnia 25 września 2017 o pozwoleniu na roboty budowlane „Przebudowę (modernizację) oddziału chorób wewnętrznych na działkach nr 592/4 i 593/5 przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie”

Załącznik nr 11 do SOPZ-  PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ; KATEGORIA OBIEKTU  BUDOWLANEGO XI; AUTORZY PROJEKTU: branża architektoniczna mgr inż. arch. Tomasz Cenarski, Ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż. Stanisław Grudzień, data opracowania Kielce-lipiec 2017.

Załącznik nr 12 do SOPZ  DECYZJA STAROSTY WĄBRZESKIEGO NR 174/2017  z dnia 31 października 2017 o pozwoleniu na roboty budowlane „Przebudowę (modernizację) poradni urazowo – ortopedycznej, na działce 584/2 przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjana RODO

Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót