Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-780 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie Poradni specjalistycznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Ginekologiczno–Położniczo–Neonatologicznego oraz pozostałych obszarów dostosowania do wymogów fachowo – sanitarnych Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Skwierzynie.
Zmiany w przetargu:

 Zmiana nr 1 z dnia 21.12.2018 r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 08.01.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 08.01.2018 r. do godziny 12:00
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 04.01.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 04.01.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2018-12-20
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

NZOZ Szpital im. dr nauk med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 5,
66-440 Skwierzyna,


Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
1. Przedmiot postępowania zostanie wykonany w następujących terminach:
a) I Etap – wykonanie niezbędnych ekspertyz oraz opracowanie koncepcji rozwiązań technologii medycznej przed przystąpieniem do właściwego projektowania i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego w terminie 60 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
b) II Etap – Wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej objętej przedmiotem Umowy w terminie 180 dni od daty podpisania umowy.
c) w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z prawem budowlanym nad wykonaniem robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
- do dnia zakończenia robót budowlanych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2021r..
2. Powyższe terminy ulegają przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Projektanta na skutek prowadzenia postępowań administracyjnych przez właściwe organy administracji publicznej, np.:
a) uzgodnienie ekspertyzy technicznej przez komendanta wojewódzkiego PSP,
b) uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 501 542 456; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;

b) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszpital.pl;

c) w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Sobczyńska, tel. kom.: 501 429 748 (w godzinach od 8:00 do 14:00); e- mail: msobczynska@nowyszpital.pl . oraz Robert Makówka e-mail: rmakowka@nowyszpital.pl tel.:502 176 232
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 13.02.2019 r.

powrót