Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-779 / W toku

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODNYCH/TECHNICZNYCH NOWEGO SZPITALA W ŚWIECIU CELEM SKUTECZNEGO ZAPEWNIENIA PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH WODY PRZEZNACZONEJ W NOWYM SZPITALU W ŚWIECIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 DO SPOŻYCIA”
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 03.01.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 11.01.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godziny 12:00
 
Zmiana nr 2 z dnia 10.01.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 24.01.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 24.01.2019 r. do godziny 12:00
 
Zmiana nr 3 z dnia 24.01.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 31.01.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 31.01.2019 r. do godziny 12:00
 
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 03.01.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 03.01.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2018-12-18
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,
Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie.

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
a) I Etap – wykonanie niezbędnych badań, uzgodnień, o ile konieczne ekspertyz oraz opracowanie Projektu koncepcyjnego technologii uzdatniania wody, obejmującego modernizację urządzeń wodnych/technicznych celem uzyskania skutecznej technologii uzdatniania wody przed przystąpieniem do wykonywania Projektu budowlano-wykonawczego, wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji Zamawiającego w terminie 50 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
b) II Etap – Wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej objętej przedmiotem Umowy w terminie 120 dni od daty podpisania umowy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami.
c) III Etap – Wykonanie robót budowlanych – montażowych – instalacyjnych 180 dni od daty podpisania umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta w zakresie zgodnym z prawem budowlanym, nad wykonywaniem robót budowlanych, na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
- do dnia zakończenia robót budowlanych.
d) IV Etap – Wykonanie nowego OPERATU WODNOPRAWNEGO i uzyskanie zmiany DECYZJI o POZWOLENIU WODNOPRAWNYM – 120 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w zakresie objętym III Etapem wymienionym w pkt. B. ppkt. c)
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl ;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót