Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-777 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej (zwanej zamiennie DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ) odrębnie dla każdego z niżej wymienionych projektów budowlanych:
a) PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU CHORÓB WEWNETRZNYCH; KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XI;
b) PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PORADNI URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ; KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI;
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 19.12.2018 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 19.12.2018 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2018-12-11
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27
87-200 Wąbrzeźno

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot w postępowaniu zostanie wykonany w następujących terminach:
a) Wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej objętej przedmiotem Umowy w terminie 80 dni od daty podpisania umowy.
b) w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z prawem budowlanym nad wykonaniem robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
- do dnia zakończenia robót budowlanych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r..
2. Powyższe terminy ulegają przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Projektanta na skutek prowadzenia postępowań administracyjnych przez właściwe organy administracji publicznej, np.:
a) uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl ;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska 798 038 436 , tel. kom.: e- mail: kwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Przetargu

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 1 do SOPZ - PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU CHORÓB WEWNETRZNYCH; KATEGORIA OBIEKTU  BUDOWLANEGO – XI; AUTORZY PROJEKTU: branża architektoniczna mgr inż. arch. Tomasz Cenarski, Ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż. Stanisław Grudzień, data opracowania lipiec 2017

Załącznik nr 2 do SOPZ -DECYZJA STAROSTY WĄBRZESKIEGO NR 173/2017  z dnia 25 września 2017 o pozwoleniu na roboty budowlane „Przebudowę (modernizację) oddziału chorób wewnętrznych na działkach nr 592/4 i 593/5 przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie”

Załącznik nr 3  do SOPZ -PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ; KATEGORIA OBIEKTU  BUDOWLANEGO XI; AUTORZY PROJEKTU: branża architektoniczna mgr inż. arch. Tomasz Cenarski, Ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż. Stanisław Grudzień, data opracowania Kielce-lipiec 2017.

Załącznik nr 4 do SOPZ - DECYZJA STAROSTY WĄBRZESKIEGO NR 174/2017  z dnia 31 października 2017 o pozwoleniu na roboty budowlane „Przebudowę (modernizację) poradni urazowo – ortopedycznej, na działce 584/2 przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr  5 do SOPZ - Decyzja Nr PZ-5593-26/1/2008  z dnia 4 maja 2009r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 6 do SOPZ - PROJEKTBUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŻNIE ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, kategoria obiektów XI, autor opracowań mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski; Budynek A - PAWILON SZPITALNY,

Załącznik nr 7 do SOPZ -Decyzja NR 128/2017 z dnia 16 czerwca 2017r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku A – pawilonu szpitalnego oraz budynku C-laboratorium na działkach 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 8 do SOPZ - Postanowienie Nr ZN/180/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. oraz Nr ZN/388/2017 z dnia 8.11.2017r.Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku A – pawilonu szpitalnego oraz C – Laboratorium na działkach nr 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 9 do SOPZ-  PROJEKTBUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŻNIE ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, kategoria obiektów XI, autor opracowań mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski;Budynek D- PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA,

Załącznik nr 10 do SOPZ - Decyzja NR 223/2017 z dnia 28 listopada 2017r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku D – Przychodni specjalistycznej na działce nr 1-584/2 przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 11 do SOPZ - Postanowienie Nr ZN/387/2017 z dnia 8.11.2017r.Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku D – Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie.

Załacznik nr 6 - Klauzula Informacyjna RODO

Informacje dodatkowe:

OTWARCIE OFERT

Zestawienie z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót