Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-770 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmującej: Projekt budowlany wielobranżowy wraz z pozwoleniem na budowę, Projekt technologii medycznej, branżowe Projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w toku realizacji inwestycji w zakresie dostosowania do wymogów fachowo –sanitarnych Nowego Szpitala w Szprotawie Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa.

Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 22.10.2018r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 23.10.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą pry ul. Zbożowa 4, 70653 Szczeci, w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godziny 12:00

 Zmiana nr 2 z dnia 23.10.2018r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 26.10.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  26.10.2018  r. do godziny: 12:00

 Zmiana nr 3 z dnia 23.10.2018r.

Zmianie ulega zapis pkt 8 lit. a) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 25.10.2018 r. do godziny 10:00 Zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl.

 Zmiana nr 4 z dnia 26.10.2018r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 30.10.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  30.10.2018  r. do godziny: 12:00

 Zmiana nr 5 z dnia 26.10.2018r.

Zmianie ulega zapis pkt 8 lit. a) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 29.10.2018 r. do godziny 10:00 Zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl.

Termin i miejsce składania ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w terminie dniu 22.10.2018 r. o godzinie: 12:30 .
Data rozpoczęcia:
2018-10-12
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
ul. Henrykowska 1
67-300 Szprotawa

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach:

a) I Etap – 30 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
b) II Etap:
 60 dni roboczych od daty podpisania Umowy w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej dla potrzeb złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwoleniem na budowę we właściwym organie nadzoru budowlanego,
 90 dni na wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie kompletnym do dokumentacji projektowej dołączonej do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.
 Uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie właściwym dla organu nadzoru budowlanego.
Termin związania ofertą:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszital.pl ;

b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 501 542 456; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;

c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Justyna Bednarek-Staszak, tel. kom.: 517 369 593; e- mail: jbednarek-staszak@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót