Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-742 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zaprojektowanie dokumentacji projektowej wraz odpowiednio
z pozwoleniem na budowę lub pozytywnym zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla robót dodatkowych przy trwającym obecnie remoncie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o w Świebodzinie oraz wykonanie robót budowlanych według przedmiotowego projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie to wynikało z zakresu projektowego. (POIS.09.00-00-0146/17)

Zmiany w przetargu:
Termin i miejsce składania ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w terminie dniu 29.05.2018 r. o godzinie: 12:30 .
Data rozpoczęcia:
2018-05-14
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin,

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszital.pl ;

b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 41 240 30 03; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;

c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Urbanowicz, tel. kom.: 500 178 109; e- mail: murbanowicz@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót