Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2016-464 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zapytanie ofertowe dla zamówienia na:
Utworzenie sieci informatycznej w Nowym Szpitalu w Szprotawie
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 29.01.2016 r. godz. 16:00

 

Zmianie ulega osoba uprawniona do kontaktu:

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Łukasz Tamborski. Dział Usług Zewnętrznych, telefon 512 144 454;  
e- mail: Ltamborski@poczta.pl

 

Zmiana nr 2 z dnia 03.02.2016 r. godz. 16:00

 

Zmianie ulegają terminy: składania wniosków o wyjaśnienie treści Warunków, składania ofert oraz otwarcia ofert. Przedmiotowe zapisy Warunków przyjmują następujące brzmienie:

 


       VII. Wyjaśnienie treści Warunków

       ust. 2 Organizator udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 08.02.2016 r. do godziny 12.30.

 

       XII. Miejsce i termin składnia ofert

ust. 1.    Oferent składa ofertę w sekretariacie Organizatora . Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 10.02.2016 r. do godz. 12:00.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

       ust. 1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 10.02.2016 r. o godz. 12:10.

 

Zmiana nr 3 z dnia 03.02.2016 r. godz. 16:00

 

Zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Przedmiotowe zapisy Warunków przyjmują następujące brzmienie:

 

I. Przedmiot zapytania ofertowego:

ust. 2 Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:dla Zadania nr 1, 2, 3  w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania umowy.

 

Zmiana nr 4 z dnia 05.02.2016 r. godz. 14:00

 

Zmianie ulegają terminy: składania wniosków o wyjaśnienie treści Warunków, składania ofert oraz otwarcia ofert. Przedmiotowe zapisy Warunków przyjmują następujące brzmienie:


       VII. Wyjaśnienie treści Warunków

       ust. 2 Organizator udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 10.02.2016 r. do godziny 12.30.

 

       XII. Miejsce i termin składnia ofert

ust. 1.    Oferent składa ofertę w sekretariacie Organizatora . Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 15.02.2016 r. do godz. 12:00.

 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

       ust. 1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 15.02.2016 r. o godz. 12:10.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferent składa ofertę w sekretariacie Organizatora . Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 05.02.2016 r. do godz. 12:00.
Data rozpoczęcia:
2016-01-25
Ogłaszający przetarg:
Organizator zapytania ofertowego
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze zapytania ofertowego organizowanego zgodnie z niniejszymi Warunkami zapytania ofertowego, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie Zadania
Termin wykonania zamówienia:
dla Zadania nr 1 , 2, 3 w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty podpisania umowy;
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Jan Kamiński. Dział Usług Zewnętrznych, telefon (41) 240 30 03;
e- mail: jkaminski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót