Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2016-463 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zapytanie ofertowe dla zamówienia na usługę:
przeprowadzenie sieci informatycznej w Nowym Szpitalu w Szprotawie
Zmiany w przetargu:

 

 

Zmiana nr 1

Zmianie ulega

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:
Oferent składa ofertę w sekretariacie Organizatora . Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 05.04.2014 r. do godz. 12:00.
Data rozpoczęcia:
2016-01-22
Ogłaszający przetarg:
Organizator zapytania ofertowego
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze zapytania ofertowego organizowanego zgodnie z niniejszymi Warunkami zapytania ofertowego, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie Zadania
Termin wykonania zamówienia:
dla Zadania nr 1 , 2, 3 w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty podpisania umowy;
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Jan Kamiński. Dział Usług Zewnętrznych, telefon (41) 240 30 03;
e- mail: jkaminski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót