Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2011-01 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie na sprzedaż, dostawę, oraz montaż wraz z obróbką budowlaną stolarki okiennej dla jednostki szpitalnej w Świeciu, zarządzanej przez Grupę Nowy Szpital.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Zamawiającego tj. NZOZ „Nowy Szpital Sp. z o.o.” ; ul. Wojska Polskiego 126; 86-100 Świecie, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: phoroszkiewicz@nowyszpital.pl w terminie do dnia 10.06.2011 r. do godz. 10.00.
Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
NZOZ „Nowy Szpital Sp. z o.o.” w Świeciu
Sposób prowadzenia przetargu:
1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisu Kodeksu Cywilnego.
1.2 Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
1.3 W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.nowyszpital.pl,. a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczna, poinformowani zostaną wszyscy oferenci.
1.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena, oraz okres gwarancyjny produktu.

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia w szczególności koszt transportu, koszt opakowań, koszt załadunku i rozładunku.

Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.

Oferowany okres gwarancyjny powinien określać czas dla wykonania robót, oraz oddzielnie dla zamontowanego produktu.
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania na stronie internetowej .
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Piotr Horoszkiewicz
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
telefon komórkowy 502 336 587 (telefon stacjonarny 52 33 34 540 ); e- mail: phoroszkiewicz@nowyszpital.pl

Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu przygotowywania oferty
-Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
-Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
-Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
-Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez oferenta, muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.
Oferent składa tylko jedną ofertę.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.
Oferent jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie, która musi być zaadresowana na adres Zamawiającego i zawierać oznaczenie: Oferta na wymianę stolarki okiennej oddziału obserwacyjno-zakaźnego, oraz oddziału chorób płuc w NZOZ „Nowy Szpital Sp. z o.o.” w Świeciu, nie otwierać przed 10.06.2011 r. przed godz. 10.15
Oferent może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. W przypadku wycofania oferty, oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian; a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów oferent winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak opisano powyżej, przy czym powinna ona mieć dopisek „zmiany”.
W przypadku, gdy oferent, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem. Nieprawidłowe poświadczenie lub brak poświadczenia kopii dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których oferent zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Informacja o sposobie porozumiewania się organizatora postępowania z oferentami.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferent przekazują w formie pisemnej lub umieszcza na stronie internetowej.
Organizator przetargu dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub e-mail, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.

Wyjaśnienia treści Warunków przetargu
Oferent może zwrócić się na piśmie do organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie później niż 5 dni po terminie ukazania się ogłoszenia o przetargu.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. Sali konferencyjnej NZOZ „Nowy Szpital Sp. z o.o.” w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126 w dniu 10.06.2011 r. o godz. 10.15

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż stolarki okiennej
Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera specyfikacja stolarki okiennej, będąca załącznikiem do przedmiotowego postępowania
Oferowane produkty muszą być dopuszczone do użytku szpitalnego oraz posiadać stosowne świadectwa rejestracji, atesty itp.
Oferent będzie zobowiązany do dostarczania, rozładunku i wnoszenia przedmiotu zamówienia bezpośrednio do przedmiotowej jednostki szpitalnej w Świeciu, zarządzanej przez Grupę Nowy Szpital, na koszt i ryzyko Oferenta.
 

powrót