Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2015-449 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej dla potrzeb Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o.” w Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

UWAGA ZMIANY 

Było :

4.1.             Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi  10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

4.2.             Wadium powinno być wniesione w: pieniądzu na konto Organizatora: Grupy Nowy Szpital sp. z o.o. Bank BZWBK  o numerze 71 1090 2268 0000 0001 3139 3737 z podaniem tytułu: „Przetarg – roboty budowlane według dok projektowej w Szpitalu we Wschowie ”. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Organizatora przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium.

4.3.             Wadium zostanie zatrzymane w przypadku gdy Oferent:

a)      odmówi podpisania umowy według wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszych warunków;

b)      nie wniesie w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)       zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta.

d)      nie uzupełnieni oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie ust. 5.6. terminie.

4.4.             Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym Organizatora.

4.5.             Wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od:

a)      dnia opublikowania informacji o zawarciu umowy z wybranym Oferentem;

b)      dnia upływu terminu związania złożonymi ofertami;

c)       dnia zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku Oferenta, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą;

d)      dnia podania do wiadomości na stronach internetowych Organizatora decyzji o unieważnieniu przetargu lub zakończenia go bez dokonania wyboru oferty.

4.6.             Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku przez Oferenta:

a)      który wycofa ofertę przed terminem do składania ofert,

b)      który został wykluczony z postępowania;

c)       którego oferta została odrzucona.

4.7.             Wadium wniesione w pieniądzu zwrócone zostanie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

 

Jest:

4.1.             Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy  złotych).

4.2.             Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)     w: pieniądzu na konto Organizatora: Grupy Nowy Szpital sp. z o.o. Bank BZWBK  o numerze 71 1090 2268 0000 0001 3139 3737

b)   poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)    gwarancji bankowych;

d)   gwarancji ubezpieczeniowych;

e)   poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

z podaniem tytułu: „Przetarg – roboty budowlane według dok projektowej w Szpitalu we Wschowie ”. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Organizatora przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium.

4.3.             Wadium zostanie zatrzymane w przypadku gdy Oferent:

a)      odmówi podpisania umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych warunków;

b)      nie wniesie w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)       zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta.

d)      nie uzupełnieni oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie ust. 5.6. terminie.

4.4.             Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym Organizatora.

4.5.             Wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od:

a)      dnia opublikowania informacji o zawarciu umowy z wybranym Oferentem;

b)      dnia upływu terminu związania złożonymi ofertami;

c)       dnia zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku Oferenta, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą;

d)      dnia podania do wiadomości na stronach internetowych Organizatora decyzji o unieważnieniu przetargu lub zakończenia go bez dokonania wyboru oferty.

4.6.             Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku przez Oferenta:

a)      który wycofa ofertę przed terminem do składania ofert,

b)      który został wykluczony z postępowania;

c)       którego oferta została odrzucona.

4.7.             Wadium wniesione w pieniądzu zwrócone zostanie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

4.8.             Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zawierało będzie nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium, na pierwsze żądanie Organizatora w którym wskazane zostanie zaistnienie przesłanki zatrzymania wadium opisanej w niniejszych warunkach.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 30.11.2015 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2015-10-29
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający
Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
ul. Ks. Andrzeja Kostki 33
67- 400 Wschowa
Organizator
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
3.1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
3.2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3.3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;
c) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
d) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy oferenci.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 29.04.2016
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: imię i nazwisko, stanowisko: Rafał Paszkiewicz, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 512- 085- 568
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Postępowanie nr 2015-449 zostaje unieważnione z dniem  23-03-2016

powrót