Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2015-409 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
dla potrzeb PROJEKTU pt.
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”
Zmiany w przetargu:

UWAGA ZMIANY

Było :

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiąceod daty podpisania umowy jednakże nie później niż do końca listopada 2015 r.

Jest:

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy jednakże nie później niż do końca marca 2016 r.

 

Było:

1.   Termin składania ofert:

1)  Oferty należy składać do dnia 10.08.2015 r., do godz. 12:00.

2)  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital  Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin.

Jest:

 

1.   Termin składania ofert:

1)  Oferty należy składać do dnia 17.08.2015 r., do godz. 12:00.

2)  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital  Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin.

 

UWAGA ZMIANY

Było:

 

1.   Termin składania ofert:

1)  Oferty należy składać do dnia 17.08.2015 r., do godz. 12:00.

2)  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital  Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin.

 

Jest:

 

1.   Termin składania ofert:

1)  Oferty należy składać do dnia 31.08.2015 r., do godz. 12:00.

2)  Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital  Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin.

Termin i miejsce składania ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 31.08.2015 r., do godz. 12:00.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin
Data rozpoczęcia:
2015-07-27
Ogłaszający przetarg:
Nazwa oraz adres zamawiającego

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 7,
89-100 Nakło nad Notecią
NIP 5581766857,
Organizator :
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Tel:
Szczecin: 91 43 24 173
Strona internetowa: www.nowyszpital.pl
Godziny pracy : 08:00 – 15:00
Email: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą PZP) .dotyczące przetargu nieograniczonego. Oznacza to, że jakkolwiek Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania tych przepisów zdecydował o poddaniu niniejszego postępowania tej regulacji. W konsekwencji tej decyzji Zamawiającego o ile w niniejszym SIWZ mowa jest o jakimkolwiek odwołaniu do ustawy PZP lub poszczególnych jej instytucji Zamawiający w toku niniejszego przetargu stosował będzie odpowiednie przepisy ustawy PZP w takim zakresie jaki dopuszcza ustawa PZP.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim będzie się kierował zamawiający jest Cena i Termin gwarancji
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy jednakże nie później niż do końca marca 2016 r.

Termin związania ofertą:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Rafał Paszkiewicz, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl , tel. (91) 43 33 150, tel. kom. 512-085-568.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót