Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2015-373 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem agregatu dla potrzeb Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. , Al. 1000-Lecia 13, 32-300 Olkusz.
Zmiany w przetargu:

Było:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital  Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin  w terminie do dnia 17.04.2015 r. do godz. 12:00.

 

Jest:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital  Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin  w terminie do dnia 30.04.2015 r. do godz. 12:00.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 17.04.2015 r. do godz. 12:00.
Data rozpoczęcia:
2015-04-03
Ogłaszający przetarg:
II. Zamawiający
Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-Lecia 13, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000310871, NIP 9552268113, REGON 320592435, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł,
Organizator zapytania ofertowego
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego, zwany dalej również „Organizatorem”.
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze zapytania ofertowego organizowanego zgodnie z niniejszymi Warunkami zapytania ofertowego, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
2. Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do: dokonania zmiany warunków zapytania ofertowego w jego trakcie, unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania powodu, zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru żadnej oferty, a także swobodnego wyboru oferty.
3. W każdym przypadku powyżej nie będzie przysługiwało Oferentom żadne roszczenie wobec Organizatora, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów złożenia uczestnictwa w postępowaniu wywołanym zapytaniem ofertowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Organizatora.

Kryterium wyboru oferty:
1. Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest zaoferowana cena brutto.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot postępowania należy wykonać w 3 miesiące od podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Małgorzata Pazoła, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 511 451 386;
e- mail: mpazola@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót