Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-202 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Nowy Szpital Spółka z o.o.
Zmiany w przetargu:

Uwaga Zmiany

Było :

4.2.             Wadium powinno być wniesione w: pieniądzu na konto Organizatora: Grupy Nowy Szpital sp. z o.o. Bank BZWBK  o numerze 70 1090 2268 0000 0001 0772 8568

4.3.              z podaniem tytułu: „Przetarg – wykonanie lądowiska dla  Nowy Szpital Spółka z o.o. w Świeciu”. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Organizatora przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium.

 


Jest :

4.2.             Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)     w: pieniądzu na konto Organizatora: Grupy Nowy Szpital sp. z o.o. Bank BZWBK  o numerze 70 1090 2268 0000 0001 0772 8568

b)   poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)    gwarancji bankowych;

d)   gwarancji ubezpieczeniowych;

e)   poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

4.3.             z podaniem tytułu: „Przetarg – wykonanie lądowiska dla  Nowy Szpital Spółka z o.o. w Świeciu”. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Organizatora przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium.

 

UWAGA ZMIANY :

Było :

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital  Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin  w terminie do dnia 20.09.2013 r. do godz. 10:00

 

Jest:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital  Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin  w terminie do dnia 24.09.2013 r. do godz. 14:00

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 20.09.2013 r. do godz. 10:00
Data rozpoczęcia:
2013-09-03
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
3.1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
3.2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3.3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) może odrzucić oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
c) dokonuje badania i oceny złożonych ofert w tym żąda od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert względnie żąda uzupełnienia dokumentów lub przedłożenia dokumentów brakujących albo zastąpienia przedłożonych dokumentów wadliwych lub niepełnych;
d) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy oferenci.
3.4. Zamawiający zastrzega sobie:
a) prawo dokonania zmiany warunków przetargu oraz niniejszego regulaminu w trakcie trwania postępowania,
b) prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyn, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych
c) prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
d) prawo do odwołania przetargu, odstąpienia od jego prowadzenia, powtórzenia w części lub w całości, wstrzymania zakończenia przetargu, zmiany miejsca i terminu przeprowadzenia przetargu, w każdym przypadku bez konieczności podawania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych
3.5. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień opisanych w ust. 3.4 powyżej nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.7. W przypadku przesunięcia przetargu terminy związania złożonymi ofertami ulegną odpowiedniemu wydłużeniu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena i termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.11.2013.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: imię i nazwisko, stanowisko: Rafał Paszkiewicz Specjalista Działu Usług Zewnętrznych ;, telefon komórkowy 512 085 568 (telefon stacjonarny 91 433 31 50 );
e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121

87-100  Toruń

powrót