Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2010-01 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla potrzeb PROJEKTU pt. „Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług przez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu”
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 04.02.2010 - Przesunięcie terminu składania ofert

 

Zamawiający informuje że pisemny przetarg ofertowy na zadanie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla potrzeb PROJEKTU pt. "Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług przez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu" został unieważniony - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital Spółka z o.o.
70-356 Szczecin, ul. Pocztowa 1A/1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000221586

NIP 8522433297
REGON 812731198
kapitał zakładowy 199.000 zł

prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital sp. z o.o.”
86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 126
Sposób prowadzenia przetargu:
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701 - art. 705 Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej warunkach przetargowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Oferenci zobowiązani są przekazywać w formie pisemnej.

Postępowanie podzielone jest na część jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora NZOZ „Nowy Szpital sp. z o.o.” ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie Martę Michalak.

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia, o ile zajadzie taka potrzeba.

Nie przewiduje się zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. Szczegóły dotyczące sposobu płatności określa wzór umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Termin wykonania zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- zakończenie prac projektowych do dnia 30 czerwca 2010 r.
- zakończenie robót budowlanych do dnia 12 listopada 2012 r.

2. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania terminów określonych w harmonogramie realizacji stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie, a który to stanowi załącznik nr 11 do warunków przetargu.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót