Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-182 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie : Modernizacja Oddziału Wewnętrznego dla Nowego Szpitala w Szprotawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa, w zakresie określonym w załączniku nr 1(przedmiar robót) do niniejszej umowy.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora . Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o. , ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa oraz droga elektroniczną bmichniewska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 19-08-2013r. do godz. 10:00
Otwarcie dnia 19.08.2013r. godz. 10:15
Data rozpoczęcia:
2013-08-01
Ogłaszający przetarg:
Organizator: Nowy Szpital w Szprotawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa
Zamawiający : Nowy Szpital w Szprotawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310791, NIP 9552268107, REGON 320592406, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.nowyszpital.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : do wyboru; cena/termin wykonania/ okres gwarancji

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia łącznie z wywiezieniem gruzu.

Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.

Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie się kierował ceną oferty w poszczególnych pozycjach asortymentowych.
Termin wykonania zamówienia:
21 dni od przekazania pomieszczeń wykonawcy
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
imię i nazwisko, Beata Michniewska
stanowisko: Kierownik DAG;
telefon komórkowy 517 369 593
e- mail: bmichniewska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.

  W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.    W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

4.    Opis sposobu przygotowywania oferty

a)    Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone,

b)    Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

c)    Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

d)    Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez oferenta, muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

5.    Oferent składa tylko jedną ofertę.

6.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

7.    Oferent jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie, która musi być zaadresowana na adres Zamawiającego i zawierać oznaczenie:

Oferta na modernizację Oddziału Wewnętrznego dla potrzeb  Nowego Szpitala w Szprotawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie, ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa. Nie otwierać przed 19.08.2013r. godz. 10:15

 

8.    Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:

a)    wypełniony formularz oferty - Formularz nr 1,

c)    oświadczenie - Formularz nr 3,

d)    dokumenty i zaświadczenia wymagane przez Zamawiającego,(jeżeli są wymagane)

e)    dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym. Załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza,

9.    Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których oferent zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się organizatora postępowania z oferentami. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Oferent przekazują w formie pisemnej lub umieszcza na stronie internetowej.

11.  Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub e-mail, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.

12.  Wyjaśnienia treści Warunków przetargu. Oferent może zwrócić się na piśmie do organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie później niż 4 dni po terminie ukazania się ogłoszenia o przetargu.

13.Oferent jest zobowiązany do oględzin pomieszczeń przed złożeniem oferty.

Rozstrzygnięcie przetargu:

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez  Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Cerkowiak 67-300 Szprotawa na kwotę: 71 042,91 zł brutto.

powrót