Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-11 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie : „Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu unijnego pn.
„Dostosowanie obiektów rehabilitacji stacjonarnej do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 12-07-2013

Osobą uprawnioną do kontaktu
z: Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:  imię i nazwisko, Rafał Paszkiewicz, stanowisko: Specjalista Działu Usług Zewnętrznych;  telefon komórkowy 512 085 568; e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl

na: Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: imię i nazwisko, Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: m.pazola@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150

 

Zmiana nr 2 z dnia 15-07-2013

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora . Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 19.07.2013 r. do godz. 10:00

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora . Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 19.07.2013 r. do godz. 10:00
Data rozpoczęcia:
2013-07-10
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Wykonawców wymogów niniejszego postępowania;
c) dokonuje oceny ofert;
d) przeprowadza negocjacje z wybranymi Wykonawcami i w tym przypadku niejawność postępowania Organizatora zostaje uchylona zakresie niezbędnym dla prowadzenia negocjacji;
e) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4. wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
6. Organizator dla potrzeb niniejszego postępowania działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i wykonywać będzie wszystkie czynności niniejszego postępowania przewidziane dla Zamawiającego z wyłączeniem zawarcia umowy, które nastąpi pomiędzy Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i Zamawiającym.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : cena

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia .

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia zależny jest od terminu zakończenia realizacji inwestycji pod nazwą „Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie”
Planowany termin realizacji zamówienia wynosi: 30.11.2013
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: imię i nazwisko, Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: m.pazola@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót