Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-09 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie : Zakup i montaż klimatyzatorów na salę chorych ZOL dla PWM i 2 sal dla pacjentów dializowanych dla potrzeb Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, ul. Ks. A. Kostki 33 , 67-400 Wschowa
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora . Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin oraz droga elektroniczną rpaszkiewicz@nowyszpital.pl w terminie do dnia w terminie do dnia 25.06.2013 r. do godz. 10:00
Data rozpoczęcia:
2018-06-20
Ogłaszający przetarg:
Organizator:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000253238, NIP 8522521104, REGON 320411400, o kapitale zakładowym 750.000,00 zł,
Zamawiający :
„Nowy Szpital we Wschowie” spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Pocztowa 1A/1, 70-356 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000244434, NIP 8522486170, REGON 320233950, o kapitale zakładowym 150.000,00 zł prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie” ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.nowyszpital.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : do wyboru; cena/termin wykonania/ okres gwarancji

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia łącznie z wywiezieniem gruzu.

Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.

Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie się kierował ceną oferty w poszczególnych pozycjach asortymentowych.
Termin wykonania zamówienia:
14 dni od przekazania pomieszczeń wykonawcy
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
imię i nazwisko, Rafał Paszkiewicz
stanowisko: Specjalista Działu Usług Zewnętrznych;
telefon komórkowy 512 085 568
e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.
W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

4. Opis sposobu przygotowywania oferty

a) Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone,

b) Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

c) Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

d) Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez oferenta, muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

5. Oferent składa tylko jedną ofertę.

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

7. Oferent jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie, która musi być zaadresowana na adres Zamawiającego i zawierać oznaczenie:
Oferta na Zakup i montaż klimatyzatorów na salę chorych ZOL dla PWM i 2 sal dla pacjentów dializowanych dla potrzeb Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, ul. Ks. A. Kostki 33 , 67-400 Wschowa. Nie otwierać przed 25.06.2013r. godz. 10:15

8. Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:

a) wypełniony formularz oferty - Formularz nr 1,

c) oświadczenie - Formularz nr 3,

d) dokumenty i zaświadczenia wymagane przez Zamawiającego,(jeżeli są wymagane)

e) dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym. Załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza,

9. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których oferent zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się organizatora postępowania z oferentami. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferent przekazują w formie pisemnej lub umieszcza na stronie internetowej.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub e-mail, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.

12. Wyjaśnienia treści Warunków przetargu. Oferent może zwrócić się na piśmie do organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie później niż 4 dni po terminie ukazania się ogłoszenia o przetargu.

13. Oferent jest zobowiązany do oględzin pomieszczeń przed złożeniem oferty.
14. Zaoferowane urządzenia nie mogą posiadać funkcji szybkiego startu , Kubatura pomieszczeń :
Przewlekle wentylowani 54 m2 kubatura 132 m3
Nerka duża sala 101 m2 kubatura 305 m3
mała sala 41 m2 kubatura 123 m3

Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

TECHOG Sp. z o.o., 64–100 Leszno ul. Górna 17

powrót