Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-02 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie : Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu unijnego pn.
„Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie”
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora . Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 07.02.2013 r. do godz. 10:00
Data rozpoczęcia:
2030-01-20
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Organizator:
a) stwierdza ważność złożonych ofert;
b) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Wykonawców wymogów niniejszego postępowania;
c) dokonuje oceny ofert;
d) przeprowadza negocjacje z wybranymi Wykonawcami i w tym przypadku niejawność postępowania Organizatora zostaje uchylona zakresie niezbędnym dla prowadzenia negocjacji;
e) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4. wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora - www.nowyszpital.pl , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru żadnej oferty.
6. Organizator dla potrzeb niniejszego postępowania działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i wykonywać będzie wszystkie czynności niniejszego postępowania przewidziane dla Zamawiającego z wyłączeniem zawarcia umowy, które nastąpi pomiędzy Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i Zamawiającym.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : cena

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia .
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia zależny jest od terminu zakończenia realizacji inwestycji pod nazwą „Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie”
Planowany termin realizacji zamówienia wynosi: 30.03.2013
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: imię i nazwisko, stanowisko: Rafał Paszkiewicz Specjalista Działu Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 512 085 568 (telefon stacjonarny 91 433 31 50 ); e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót