Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2012-29 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie adaptacji pomieszczeń po byłej kuchni na oddział chirurgii w Szubinie
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Zamawiającego NZOZ Nowy Szpital w Szubinie ul. Ogrodowa 9 89-200 Szubin oraz droga elektroniczną rpaszkiewicz@nowyszpital.pl oraz jgierszewski@nowyszpital.pl w terminie do dnia 08.01.2013 r. do godz. 10:00
Data rozpoczęcia:
2012-12-27
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o. z siedzibą w Nakle ul. Mickiewicza 7 89-100 Nakło nad Notecią , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000345671, NIP 558-176-88-57, REGON 340104087, o kapitale zakładowym 550.000,00 zł, prowadząca Podmiot leczniczy Nowy Szpital w Nakle i Szubinie przy ul. Mickiewicza 7 w Nakle oraz przy ul. Ogrodowej 9 w Szubinie
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.nowyszpital.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : do wyboru; cena/termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.06.2013 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest :Jarosław Gierszewski;
Członek Zarządu spółki- Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych
telefon 500 178 105 ; e- mail: jgierszewski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Rozstrzygnięcie postępowania:
Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę:
Autorska Pracownia ArchitektonicznaTDI Engineering
mgr inż. arch. Iwona Zyman - Frydryszek
85- 138 Bydgoszcz
ul. Czackiego 49/10

powrót