Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2012-13 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Ogłoszenie o przetargu: na wykonanie i montaż okien pcv z parapetami wewnętrznymi i drzwi wejściowych szt.2 w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27 87-200 Wąbrzeźno
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Zamawiającego NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27 87-200 Wąbrzeźno oraz droga elektroniczną kkwiatkoska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 14.12.2012 r. do godz. 9:00
Data rozpoczęcia:
2003-12-20
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288758, NIP 8522526656, REGON 320425520, o kapitale zakładowym 71.000 zł, prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno,
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisu Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.nowyszpital.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : do wyboru; cena/termin wykonania/ okres gwarancji

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia w szczególności koszt dostawy, montażu nowych okien demontażu i utylizacji starych okien.

Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.

Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie się kierował ceną oferty w poszczególnych pozycjach asortymentowych.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Imię i Nazwisko Krystyna Kwiatkowska
stanowisko:, Kierownik ds. Koordynacji i Nadzoru dział Administracyjno Gospodarczy
telefon komórkowy 798 562 405. (telefon stacjonarny 56 689 17 68 ;
e- mail: kkwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót