Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2010-11 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
sprzedaż i montaż wraz z uruchomieniem klimatyzacji (agregatów) do istniejącego systemu wentylacyjnego bloku operacyjnego w Szubinie w ramach realizowanego projektu RPO WK-P nr:RPKP.03.02.00-04-016/08 pt.: „Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”, realizowanego przez spółkę „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”
Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2011 r. o godz. 8:30.

Ofertę uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia Zamawiającemu.
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zamawiającego, przy ul. Mickiewicza 7 Nakło nad Notecią lub pocztą na adres podany w Rozdziale I pkt 1 Warunków
Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 7
89-100 Nakło

prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Nakle i Szubinie

reprezentowany przez pełnomocnika:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
Ul. Dubois 27
71-610 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu organizowanego przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.
Termin związania ofertą:
Preferowany termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Oferentem. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Oferentem.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

Na dostarczany sprzęt Oferent udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi. Okres gwarancji oraz rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Kazimierz Dąbrowski
Koordynator ds. technicznych Pion-Szubin,
tel. komórkowy: 605 654 272 (telefon stacjonarny: 52 384 28 71 wew. 355);e- mail: sekcjatechniczna.szubin@nowyszpital.plMaja Ewertowska
Specjalista ds. Zakupów Centralnych, Remontów i Inwestycji,
tel. komórkowy 512 425 675; e- mail: mewertowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót