Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2012-09 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie : Wykonanie projektu dostosowania do wymagań przeciwpożarowych głównej klatki schodowej w budynku głównym Nowego Szpitala w Olkuszu.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Zamawiającego NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu Al. 1000-Lecia 13, 32-300 Olkusz oraz droga elektroniczną rpaszkiewicz@nowyszpital.pl oraz zgrzebinoga@nowyszpital.pl w terminie do dnia 09.11.2012 r. do godz. 10:00
Data rozpoczęcia:
2026-10-20
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Al. 1000-Lecia 13, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000310871, NIP 9552268113, REGON 320592435, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł,
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;
2) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez oferentów wymogów niniejszego postępowania;
3) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
4) wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.nowyszpital.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : cena wykonania
Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie proponowane przez oferenta upusty, rabaty. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia.
Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.
Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie się kierował ceną oferty.
Termin wykonania zamówienia:
28.12.2012r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Imię i Nazwisko: Zenona Grzebinoga;
stanowisko: Starszy Inspektor Działu Administracyjno- Gospodarczego;
telefon stacjonarny 32 758 12 14 ; e- mail: zgrzebinoga@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.
W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

4. Opis sposobu przygotowywania oferty

a) Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone,

b) Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

c) Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

d) Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez oferenta, muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

5. Oferent składa tylko jedną ofertę.

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

7. Oferent jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie, która musi być zaadresowana na adres Zamawiającego i zawierać oznaczenie: Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z możliwością utworzenia części Rehabilitacji Poudarowej Nowego Szpitala w Olkuszu, Al. 1000-Lecia 13, 32-300 Olkusz . Nie otwierać przed 25.10.2012r. godz. 10:15

8. Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:

a) wypełniony formularz oferty - Formularz nr 1,

c) oświadczenie - Formularz nr 3,

d) dokumenty i zaświadczenia wymagane przez Zamawiającego,(jeżeli są wymagane)

e) dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym. Załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza,
 

Rozstrzygnięcie przetargu:

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę gb-arch.pl architekt Grzegorz Buława, ul. Rybnicka 13/10, 44-100 Gliwice na kwotę 4 305 zł brutto

powrót