Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-819 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Zakup wraz z dostawą rehabilitacyjnej aparatury medycznej na potrzeby Nowego Szpitala w Szprotawie Sp. z o.o.”

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu: nr RPLB.06.07.00-08-0007/19 pt. „Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowotnych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 29.11.2019r. do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia:
2019-11-21
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający i Organizator przetargu:
a) Zamawiający:
Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
Ul. Henrykowska 1
67-300 Szprotawa
b) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający ustala trzy kryteria oceny ofert w zakresie poszczególnych zadań:
- „Cena” Parametr definiowany przez Zamawiającego jako: łączna zaoferowana wartość brutto zadania nr 1 i kolejnych);
- „Okres gwarancji”. Parametr definiowany przez Zamawiającego jako: zaoferowany, wyrażony w miesiącach, okres gwarancji na sprzęt, którego zakup stanowi przedmiot zadania nr 1 i kolejnych ).
- „Kryterium społeczne” kryterium jako klauzula społeczna- dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający nadaje wymienionym kryteriom następujące rangi: Cena - 60%, okres gwarancji - 20% oraz kryterium uwzględniające zatrudnienie osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę 20%
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia w formie pisemnej.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2019-819)

Zakup wraz z dostawą rehabilitacyjnej aparatury medycznej na potrzeby Nowego Szpitala w Szprotawie Sp. z o.o.”

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu:  nr RPLB.06.07.00-08-0007/19 pt. „Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowotnych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 202045

Dn.29.11.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie,

o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

L.P

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 Gwarancja

 

1.

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

28.11.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 1            8 133,89 zł

Zadanie nr 2          18 954,00 zł

Zadanie nr 3            9 504,00 zł

Zadanie nr 4            8 553,60 zł

24

24

24

24

Wybrano następujące oferty:

 

 

OFERENT

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO

GWARANCJA

Zadanie nr 1

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

 8 133,89 zł

24

Zadanie nr 2

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

18 954,00 zł

24

Zadanie nr 3

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

9 504,00 zł

24

Zadanie nr 4

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

 8 553,60 zł

24

RAZEM

 

45 145,49 zł

 

Zadanie nr 1Łózko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem przeznaczonym do ćwiczeń równoważnych, samowspomaganych

                      oraz czynnych

Zadanie nr 2Aparat do krioterapii miejscowej

Zadanie nr 3Aparat do hydroterapii kończyn dolnych

Zadanie nr 4Aparat do hydroterapii do kończyn górnych

powrót