Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-807 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz adaptacją pomieszczeń Pracowni rezonansu magnetycznego na potrzeby Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

ZMIANA NR 1 z dnia 24.09.2019r.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu co oznacza ,że ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do 02.10.2019r. przed godz. 12.00

 

ZMIANA NR 2 z dnia 01.10.2019r.

W związku z koniecznością doszczegółowienia Szczegółowego Opisu Zamówienia mającego na celu zapewnienie pełnej konkurencyjności przedmiotowego postępowania oraz porównywalności składanych ofert,  Zamawiający  wydłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu co oznacza ,że ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do 07.10.2019r. przed godz. 12.00

 

 ZMIANA NR 3 z dnia 02.10.2019r.

 W związku z koniecznością doszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający doprecyzowuje następujące kwestie w zakresie Zadania nr 2:

 1. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami (Zestaw nr 2 odpowiedź na pytanie nr 13 ) Zamawiający wymaga aby zapewnić komunikację Pracowni MR z pozostałą częścią Szpitala. Zamawiający wymaga rozwiązania przedmiotowej komunikacji zgodnie z Wariantem nr 1 przedstawionym na załączonym funkcjonalnym planie komunikacji. Takie rozwiązanie wymaga remontu pomieszczeń znajdujących się w przestrzeni obejmujące dodatkowy korytarz prowadzący do windy. Oznacza to możliwość wykonania Pracowni MR wraz z komunikacją z pozostałą częścią Szpitala tylko z wykorzystaniem powierzchni w obszarze oznaczonym na załączonym funkcjonalnym planie komunikacji przerywaną linią w kolorze czerwonym. Wariant nr 2, zakładający wykorzystanie pomieszczeń wchodzących obecnie w zakres szpitalnego punktu obrotu bielizną nie zostaje dopuszczony.
 2. W zakresie systemu ochrony pożarowej Zamawiający wymaga wydzielenia adaptowanych pomieszczeń jako odrębnej strefy pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 3. W zakresie dodatkowych zabezpieczeń ppoż. Zamawiający wymaga zamontowania systemu czujek pożarowych z wyprowadzeniem okablowania na zewnątrz (korytarz szpitalny przy windzie), tak  aby w przypadku montażu systemu w pozostałych komórkach organizacyjnych Szpitala istniała możliwość  wpięcia systemów w jedną centralę.
 4. Zamawiający nie dysponuje instalacją ciepła technologicznego.
 5. W zakresie zabezpieczenia wejścia do Pracowni MR (np. do poczekalni) bezpośrednio z ulicy Zamawiający wymaga aby projektowane pomieszczenia spełniały wymagania stawiane przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza zatem miedzy innymi rozwiązanie polegające na zamontowaniu kurtyny powietrznej zasilanej elektrycznie.
 6. Zamawiający wymaga aby jednostki zewnętrzne klimatyzacji  oraz agregat wody lodowej usytuowane były w takim miejscu aby nie stanowiły utrudnienia dla funkcjonowania innych komórek organizacyjnych Szpitala zlokalizowanych w sąsiedztwie Pracowni MR (hałas, ograniczenie dostępu do światła słonecznego) oraz aby nie były dostępne dla osób trzecich. Zamawiający nadmienia, iż budynek Szpitala znajduje się w strefie podlegającej konserwatorowi zabytków.
 7. Zamawiający dopuszcza umiejscowienie centralek wentylacyjnych w suficie podwieszanym np. w pomieszczeniach komunikacji o ile takie rozwiązanie spełnia wymogi stawiane przepisami prawa w tym zakresie.
 8. W przedmiotowych pomieszczeniach należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji c.o. oraz wod.-kan. Szczegółowe rozwiązania połączeń nowych instalacji z funkcjonującą infrastrukturą Szpitala pozostają do rozstrzygnięcia na etapie projektowania.

 

oraz w zakresie Zadania nr 1:

 1. W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 6 w Zestawie pytań i odpowiedzi nr 2  dopuszczającej przez Zamawiającego rozwiązania alternatywne do określonego w pkt. 121. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wymogu mieszczą się również dyski twarde HDD w wykonane w technologii talerzowej.
 2. W zakresie wymogu opisanego w pkt 41 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania, w których dopuszczalne „Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym i zachowaniem precyzji pozycjonowania” wynosi nie mniej niż 150 kg. Zmiana podyktowana spójnością przedmiotowego wymogu z pozostałymi wymaganymi parametrami.
 3. W zakresie wymogu opisanego w pkt 19 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte o technologie alternatywne.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do 07.10.2019r. przed godz. 12.00

Z dopiskiem:
Oferta dotycząca-
Sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz adaptacją pomieszczeń Pracowni rezonansu magnetycznego na potrzeby Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.
nie otwierać przed 07.10.2019.r. przed godz. 12.00
Data rozpoczęcia:
2019-08-27
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Świebodzinie
Ul. Młyńska 6
66-200 Świebodzin
Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu
na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części dokumentacji „Warunkami”.
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający nadaje kryteriom następujące rangi:
Cena - 70%
Okres gwarancji - 30%.
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 180 dni , licząc od dnia podpisania umowy
Termin związania ofertą:
12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail:ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 

 

Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2019-807 )

 

Dn.07.10.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30,

dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 

 

 

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

1

GE Medical Polska Sp.z o.o.

02-583 Warszawa

Ul. Wołoska 9

07.10.2019

Godz:8.00

Zadanie nr 1     2 241 127,44 zł      

Zadanie nr 2     2 576 850,00 zł

 

60

2

 Althea Polska Sp. z o.o.

43-190 Miłków

Ul. Bielska 49

07.10.2019

Godz:10.00

Zadanie nr 1    2 052 000,00 zł        

Zadanie nr 2       738 000,00 zł

 

72

3

Siemens Healthcare Sp. z o.o.

03-821 Warszawa

Ul. Żupnicza 11

07.10.2019

Godz:11.00

Zadanie nr 1     2 596 772,59 zł       

Zadanie nr 2     1 343 053,81 zł

 

60

Zadanie nr 1-  dot. Sprzedaż wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem rezonansu magnetycznego

Zadanie nr 2-  dot. Adaptacja pomieszczeń starej pralni ( ok. 100m²)  na potrzeby  pomieszczeń Pracowni rezonansu magnetycznego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU: 

 Oferenci biorący udział w przedmiotowym postępowaniu spełnili warunki udziału określone w  Szczegółowych warunkach pisemnego publicznego przetargu ofertowego oraz oświadczyli  brak powiazań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym.

 

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

1

GE Medical Polska Sp.z o.o.

02-583 Warszawa

Ul. Wołoska 9

17.10.2019

Godz:12.00

Zadanie nr 1     2 231 513,85 zł      

Zadanie nr 2     2 198 589,33 zł

RAZEM:           4 430 103,18 zł

 

60

2

 Althea Polska Sp. z o.o.

43-190 Miłków

Ul. Bielska 49

17.10.2019

Godz:12.00

Zadanie nr 1    2 038 500,00 zł        

Zadanie nr 2       722 625,00 zł

RAZEM:          2 761 125,00 zł

 

 

72

3

Siemens Healthcare Sp. z o.o.

03-821 Warszawa

Ul. Żupnicza 11

17.10.2019

Godz:12.00

Zadanie nr 1     2 542 980,90zł       

Zadanie nr 2     1 195 814,61zł

RAZEM:            3 738 795,51 zł

 

60

Na podstawie złozonych ofert związanych z  realizacją Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2, w przedmiotowym przetargu wybrana została firma Althea Polska Sp.z o.o.

powrót